Menu

Regulamin Akademii Diament

Aby zapewnić przejrzystość i sprawne funkcjonowanie Akademii prezentujemy poniżej zasady wewnętrznego postępowania. Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem i jego najważniejszymi postanowieniami:

 1. Akademia Piłkarska Diament prowadzi zajęcia rekreacji ruchowej polegającej na treningach piłki nożnej.
 2. Zawodnikiem Akademii Piłkarskiej Diament może zostać dziecko w wieku minimum 4 lat.
 3. Zapisanie zawodnika do Akademii Diament odbywa się przez wypełnienie formularza dostępnego w zakładce REJESTRACJA na stronie www.akademia-diament.pl.
 4. Zawodnik, który deklaruje uczestnictwo w zajęciach zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego regulaminu.
 5. Treningi odbywają się w ustalonych dniach i godzinach podanych na stronie.
 6. Zajęcia w Akademii Diament są płatne. Opłata za prowadzenie szkolenia wynosi 120 zł miesięcznie i należy ją uregulować z góry w terminie do 10 dnia każdego miesiąca.
 7. Rodzic lub opiekun zobowiązany jest do wpłaty opłaty wpisowej w wysokości 100 zł, w ramach której każdy zawodnik otrzymuje pakiet treningowy zawierający koszulkę, spodenki i getry w barwach Akademii.
 8. Niezgłoszona wcześniej nieobecność na kilku zajęciach z powodu choroby lub innych przyczyn nie jest podstawą do zwolnienia z opłaty miesięcznej.
 9. Każdy zawodnik zobowiązany jest do utrzymania i dbania o koleżeńską atmosferę w drużynie. Ewentualne problemy należy zgłaszać bezzwłocznie trenerowi.
 10. W razie wypadków losowych lub zdarzeń niezależnych od organizatora, Akademia zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć po uprzednim poinformowaniu rodziców lub opiekunów.
 11. Rodzic lub opiekun prawny dziecka zapisując dziecko na zajęcia, jednocześnie wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku dziecka (zdjęcia i filmy) do celów związanych z działalnością Akademii.
 12. Rodzic lub opiekun prawny dziecka winny jest rzetelnie i zgodnie z prawdą wypełnić formularz zgłoszeniowy, a także w razie występowania przewlekłych chorób lub medycznych przeciwwskazań do udziału w zajęciach, dostarczyć stosowne oświadczenie medyczne o stanie zdrowia dziecka wraz z listą i dawkowaniem zażywanych leków.
 13. Za ewentualne szkody powstałe w wyniku nieodpowiedniego zachowania dziecka na zajęciach odpowiada rodzic lub opiekun prawny.
 14. Obowiązkiem zawodnika jest dbanie o sprzęt, higienę i porządek na obiektach Akademii.
 15. Zawodnik Akademii Piłkarskiej Diament ponadto winien:
  a) godnie reprezentować barwy klubowe zarówno w trakcie treningu, jak i poza nim,
  b) trenować w jednolitym stroju treningowym, w odpowiednim obuwiu,
  c) w trakcie treningu być skupionym na wykonywanych ćwiczeniach,
  d) być punktualnym, zdyscyplinowanym i sumiennie wykonywać wszystkie ćwiczenia,
  e) szanować sprzęt, który otrzymuje na czas treningów, a który jest własnością Akademii,
  f) niezwłocznie informować trenera o wszystkich kontuzjach i dolegliwościach zdrowotnych.
 16. Nieprzestrzeganie lub rażące naruszenie któregoś z punktów regulaminu może być podstawą do wydalenia z Akademii.
 17. Wszystkie pozostałe sprawy, których nie określa niniejszy regulamin rozstrzygać ma prawo trener drużyny.
 18. Podmiotem prowadzącym treningi w ramach Akademii Diament jest fundacja Reaktywacja Klubu Sportowego Kabel z siedzibą w Krakowie przy ul. Parkowej 12a.

Partnerzy

 
Projekt współfinansowany ze środków Gminy Miejskiej Kraków
Oficjalne przedszkole piłkarskie
 
Współpraca
 
Współpraca
 

Partnerzy

 
Wypoczynek zgłoszony do Kuratorium Oświaty
Organizator

Współpraca

Współpraca